OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE”
Miesto realizácie projektu:                                                                         Sabinov
Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní v systéme CZT v Sabinove

Hlavným cieľom prepojenia kotolní Centrum I a Centrum II je zvýšiť podiel výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, znížiť prevádzkové náklady, diverzifikovať palivovú základňu(zemný plyn a biomasa) a znížiť podiel emisií CO2. Vplyvom postupných zmien klimatických podmienok v predchádzajúcich rokoch (zvyšovanie priemernej vonkajšej teploty vzduchu), racionalizačných opatrení za účelom zníženia spotreby jednotlivých energií (zemného plynu, el. energie) na strane dodávateľa tepla a zníženia spotreby tepla pre ÚK a TV na strane odberateľov (zatepľovanie objektov, výmena okenných konštrukcií, znižovanie spotreby TV) sú existujúce centrálne zdroje tepla (CZT) Centrum I a Centrum II svojim tepelným výkonom predimenzované. Zároveň je v kotolni Centrum I inštalovaný kotol na biomasu, ktorýv súčasnosti počas prevádzky mimo vykurovacieho obdobia nie je možné vôbec prevádzkovať z dôvodu poklesu požadovaného tepelného výkonu na prípravu TV pod 30 % menovitého tepelného výkonu kotla. Prepojením kotolní C1 a C2 sa dosiahne prevádzka štiepkového kotla nad 30%, čo nám umožní dodávať teplo z biomasového kotla počas celého roka. Nakoľko na financovanie celého projektu spoločnosť SABYT, s.r.o. nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov, chce požiadať o spolufinancovanie prostredníctvom NFP a zvyšnú časť dofinancovať vlastnými prostriedkami. Špecifické ciele: • Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní Východiskový stav: Spoločnosť SABYT, s. r. o. vznikla v roku 1996. Jedným z podnikateľských zámerov spoločnosti je prevádzka tepelných zariadení – výroba a dodávka tepla a teplej vody. Sídlom spoločnosti je mesto Sabinov.

Stručný opis projektu:

Projektovým zámerom je vybudovanie nového rozvodu tepla, ktorým dôjde k prepojeniu dvoch samostatných tepelných okruhov Centrum I. a Centrum II. v rámci systému primárneho okruhu systému centralizovaného zásobovania teplom. Stav po realizácii projektu: Výsledkom projektu je zvýšenie účinnosti rozvodov tepla, očakávané zníženie mernej spotreby tepla na ohrev TÚV a mernej spotreby elektriny na jednotku dodávky tepla. Projekt rieši obnovu existujúcich tepelných rozvodov na vymedzenom území v zmysle §2 písm. q) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Rekonštrukcia rozvodov nebude mať žiadne dôsledky na existujúcu infraštruktúru v danej lokalite, nakoľko sa jedná v prevažnej miere o rekonštrukciu existujúcej technológie v pôvodných trasách. Realizáciou projektu sa dosiahne: Zníženie tepelných strát a zvýšenie účinnosti distribúcie tepla;Úspora primárnych energetických zdrojov 126,510MWh/rok;Účinnejšie využitie zdroja tepla na biomasu,Zníženie spaľovania fosílnych palív (zemného plynu)Zníženie emisií CO2 o 34,01%- Zníženie produkcie SO2 o 34,01%Zvýšenie výroby tepla z o, bnoviteľných zdrojov energie (biomasa).

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená: dlhodobými zmluvami s odberateľmi vyrobeného tepla a TÚV,dobrou personálnou politikou a preškoľovaním zamestnancov,pravidelným prieskumom trhu,starostlivosťou o životné prostredie v zmysle platných právnych predpisov a noriem.
Názov a sídlo prijímateľa: SABYT, s.r.o., ul. Mieru 8,
083 01 Sabinov
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 08/2019
Logo operačného programu:
OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.op-kzp.sk/
Výška poskytnutého príspevku: 381 765,17 €