Zásobovanie teplom

V súčasnom období je napojených na centrálne zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou 3000 bytov. Najväčšími odberateľmi tepelnej energie v podmienkach podniku je Bytové družstvo Prešov ako vlastník družstevných budov a SABYT, s.r.o. Sabinov ako správca bytových domov na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy.

V roku 1991 zákonom o majetku obcí prechádza celé tepelné hospodárstvo zo štátneho majetku do majetku obcí.

Mesto Sabinov prevzalo od štátu do vlastníctva 6 kotolní. Prevzaté technologické zariadenia boli zastaralé s manuálnym ovládaním, s vysokou poruchovosťou a nízkou hospodárnosťou, nepripravené na prevádzku v trhových podmienkach. Bytový podnik ako predchodca spoločnosti SABYT, s.r.o., popri “zdedenom” nevyhovujúcom stave prevzatých zdrojov tepla a jeho rozvodov dostal do vienka vyhláškou z roku 1991 ďalšiu úlohu a to uskutočnenie montáže meračov tepla a teplej úžitkovej vody a regulačnej techniky a to hneď po mesiaci ako došlo k prevzatiu existujúcich zariadení od štátu.

V rokoch 1992 – 1993 sa obytné domy vybavili meračmi tepelnej energie, čím sa podarilo čiastočne zaregulovať rozdelenie tepla medzi jednotlivými domami. Súbežne s touto úlohou pristúpil podnik v mestských domoch k montáži vodomerov na meranie teplej úžitkovej vody a studenej vody. Splnením tejto úlohy v konečnom dôsledku získali spotrebitelia, nakoľko im bola daná možnosť racionalizácie spotreby tepla, studenej vody a teplej úžitkovej vody, čo sa prejavilo napríklad poklesom priemernej spotreby odobratého množstva studenej a teplej úžitkovej vody na osobu.

V roku 1996 sa Bytový podnik transformoval na SABYT, s.r.o.

V rokoch 1999-2001 prešli kotolne rekonštrukciou z dôrazom na automatizáciu výrobného procesu. V súčasnosti sú kotolne riadené z centrálneho dispečingu.

Od 1.1.2007 prešla pod správu spoločnosti SABYT, s.r.o. Sabinov kotolňa Centrum III v Lipanoch.

Výroba a predaj tepelnej energie je nosnou podnikateľskou činnosťou našej organizácie a preto významnou mierou sa podieľa aj na ekonomike podniku. V súčasnom období cenu tepla platí v plnej výške spotrebiteľ, dotácie štátu do ceny tepla boli zrušené. Cena tepla je regulovaná stanovením jej maximálnej ceny, ktorej cena je pre nás záväzná a neprekročitelná.

Z vecného hľadiska podnik ako distribútor tepla predáva teplo ako tovar správcom alebo majiteľom objektov. SABYT, s.r.o. ako distribútor tepla neuskutočňuje jeho predaj spotrebiteľom, konečný spotrebiteľ je spotrebiteľom tepla vo forme služby, ktorú mu správca či majiteľ objektu rozúčtováva. Predaj tepla do objektov je vecou obchodného vzťahu na zmluvnom základe medzi predávajúcim tepla a jeho kupujúcim. Dodávka tepla do domácností je službou.

Poslaním podniku ako výrobcu a predajcu tepelnej energie je v jeho záujme z ekonomického hľadiska dosahovať čo najväčšiu hospodárnosť prevádzky tepelno-technických zariadení od výroby tepla cez prenos až po obchodné miesto na päte objektu.

Nie vždy sa správne chápe postavenie kupujúceho tohto tovaru, ktorého postavenie na trhu v hospodárení s teplom je nenahraditeľné a to v tom zmysle, že títo bezprostredne preberajú na seba zodpovednosť za užitie tepla a to od miesta kde končí zariadenie výrobcu.

SABYT, s.r.o. ako výrobca a zároveň predajca tepla a to i napriek tomu, že cena nakupovaných palív a ďalších vstupov na výrobu tepla sa neustále zvyšuje a túto skutočnosť nemôže ovplyvňovať má v záujme vyrábať, čo najhospodárnejšie. Hoci prišlo ku kvalitatívnemu posunu hospodárnosti, ešte hospodárnosť niektorých objektov, ktoré odkupujú teplo je neporovnateľne nižšia ako hospodárnosť zdrojov, pričom hospodárnosť týchto objektov nemôžeme ovplyvňovať.

Vzhľadom k uvedenému naša spoločnosť ako správca tej časti bytového fondu, ktorého bolo vlastníkom mesto a súčasnej dobe ich spravuje už na zmluvnom základe, otázke hospodárnosti týchto spravovaných objektov už niekoľko rokov venuje minimálne takú pozornosť, ako hospodárnosti pri výrobe a distribúcii tepla.