Regionálny príspevok

Naša spoločnosť sa úspešne uchádzala o regionálny príspevok na nákup šmykom riadeného nakladača. Hlavným cieľom účasti v tomto projekte bolo zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia údržby.

Dňa 16.12.2022 sme s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie uzavreli zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku č. zmluvy 3876/2022 vo výške 35 148,00 €.

Následne po obdržaní cenových ponúk zasadala komisia na prejednanie a vyhodnotenie cenových ponúk a úspešnému uchádzačovi bola zaslaná záväzná objednávka. Reálna obstarávacia cena bola nižšia ako rozpočtovaná a skutočná výška regionálneho príspevku tak predstavuje sumu 35 028, 00 €.

Celková obstarávacia cena úspešného uchádzača je 58 380,00 € bez DPH.

LOCUST L753 POWER speed +