Dodávka tepla

Dodávka tepelnej energie na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Namontovaná meracia a regulačná technika v tepelných zdrojoch a na vykurovacích telesách, umožňuje v jednotlivých bytoch resp. miestnostiach, regulovať spotrebu tepelnej energie. Samozrejme na základe individuálnych požiadaviek vlastníkov bytov na tepelnú pohodu.

Vodomery namontované priamo v byte, umožňujú sledovať spotrebu teplej úžitkovej alebo studenej vody. Podľa vlastných hygienických potrieb alebo finančných možností, si môže nájomca prípadne vlastník ovplyvňovať spotrebu či už teplej alebo studenej vody.

Požiadavky na tepelnú pohodu v bytoch sú pochopiteľne individuálne odlišné. Rovnako na spotrebu teplej úžitkovej vody. Aby sa tieto rozmanité nároky, pri rešpektovaní požiadaviek hospodárnosti a efektívnosti výroby a dodávky tepelnej energie, vzájomne harmonicky zosúladili, boli vydané celoštátne legislatívne a technické predpisy. Tieto predpisy upravujú tzv. okrajové dodávkové hodnoty alebo normy.

Základným zákonom v tejto oblasti je zákon č.657/2004 Z.z., o energetike.

Podľa tohoto zákona dodávať tepelnú energiu svojim zmluvným odberateľom môže iba držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla. Licenciu udeľuje na základe splnenia zákonom predpísaných podmienok od 1.1.2003 URSO. To znamená že vyrábať, transformovať a zabezpečovať rozvod tepla odberateľom nemôže vykonávať každá právnická alebo fyzická osoba, avšak iba tá ktorá spĺňa okrem iných i tieto podmienky:

  1. Je materiálne a technicky zabezpečená pre vykonávanie predmetu takejto činnosti, t.j. je vlastníkom alebo prevádzkovateľom  tepelno-technických zariadení, ovláda ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
  2. Má sídlo na území Slovenskej republiky, resp. vek najmenej 21 rokov u fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  3. Spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti.

Výroba a rozvod tepla je činnosť, ktorá vyžaduje vysoké odborné teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti. Tepelno-technické zariadenia koncentrujú v sebe i ďalšie technické odvetvia, ako technológiu úpravy a kvalitu vykurovacej vody, riadiace a regulačné obvody, meracie zariadenia, elektrotechnické zariadenia a diaľkový prenos a spracovanie údajov a ďalšie.

Osobitnou požiadavkou na prevádzku tepelno-technických zariadení je požiadavka na ich hospodárnu prevádzku. Úlohou držiteľa licencie je bez obmedzovania požiadaviek odberateľov na tepelnú pohodu, vytvoriť taký prevádzkový režim, ktorý bude úsporný a efektívny. Bude optimálne integrovať vzťahy medzi výrobou – spotrebou a cenou za odobratú tepelnú energiu. Tu treba zdôrazniť, že spotrebiteľské chovanie je v rukách odberateľa.

Pozrime sa zároveň i na ďalšie technické normy, ktoré bližšie upravujú dodávkové parametre teplej úžitkovej vody a vykurovanie.

V súčasnosti je to tiež vyhláška MH SR č.15/1999 Z.z., ktorá je platná od 15.2.1999. Podľa tejto vyhlášky sa vykurovacie obdobie začína 1.septembra a končí sa 31.mája nasledujúceho roka. S dodávkou tepla na vykurovanie sa však začne až vtedy, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod hodnotu + 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej zvýšenie v nasledujúcom dni, nad túto hodnotu. Vonkajšia priemerná teplota je štvrtina súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h., o 14.00 h., a 21.00 h., pričom posledne meraná sa započítava dvakrát. Ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad + 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej pokles v nasledujúcom dni pod túto hodnotu, dodávateľ tepla preruší vykurovanie.

Vyhláška umožňuje dohodnúť sa s odberateľmi tepla i mimo vykurovacieho obdobia, ak to pripustia technické a hospodárne kritériá.

Ako majú byť vykurované vnútorné priestory?

Výslednú teplotu vo vykurovanej miestnosti definuje platná STN 06 0210. Táto teplota sa meria v strede miestnosti vo výške 1 m nad podlahou. Prehľad o vnútorných teplotách niektorých vykurovaných priestorov udáva nasledujúca tabuľka:

P.č.

Druh vykurovaného priestoru

Výsledná teplota
(°C)

1.

Obytné budovy

 

 

a/ obývacie miestnosti, spálne, jedálne
b/ pracovne, detské izby
c/ kuchyne
d/ kúpeľne
e/ WC
f/ predsiene, chodby
g/ vykurované schodište

20
20
20
24
20
15
10

2.

Administratívne budovy

 

 

a/ kancelárie, čakárne, zasadačky
b/ vedľajšie miestnosti (WC, chodba)
c/ schodište

20
15
10

3.

Školské budovy

 

 

a/ učebne, …, jedálne
b/ telocvične
c/ sprchárne, šatne
d/ materské školy – učebne, herne, spálne
– šatne pre deti
– umyvárne pre deti
– izolačné miestnosti

20
15
24
22
20
24
22

4.

Nemocnica

 

 

a/ izby pre chorých, čakárne
b/ ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravovne, kúpeľne
c/ predsiene, chodby, schodište, WC
d/ služobne miestnosti
e/ sklady liekov
f/ sklady

22
24
20
20
15-12
15

5.

Obchodné domy

 

 

a/ predajné miestnosti všeobecne
b/ predaj trvanlivých potravín
c/ predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocie
d/ sklady všeobecne
e/ sklady potravín
f/ vykurované vedľajšie miestnosti
g/ vykurované schodištia
h/ kancelárske priestory

20
18
15
15
10-12
15
10
20

Ako si vytvoriť tepelnú pohodu v bytoch?

Vo vykurovacom systéme pozostávajúcom z potrubných rozvodov a vykurovacích telies – radiátorov prúdi teplonosné médium, najčastejšie teplá voda. Jej teplotu udržuje v závislosti od vonkajšej teploty dodávateľ tepla. Tu platí jednoduchá nepriama závislosť, t.j. čím je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia, tým je teplota vykurovacieho média – vody vyššia. Napríklad pri teplovodnom vykurovaní môže byť teplota vykurovacej vody + 70 °C ak je vonkajšia teplota – 12 °C. A opačne, pri vyšších vonkajších teplotách, teplota vykurovacej vody klesá, napr. pre + 12 °C postačuje 35 °C teplá vykurovacia voda. Zmeny teploty vonkajšieho vzduchu trvale sleduje ekvitermická regulácia v zdroji tepla, pričom sa reguluje teplota vody vo vykurovacích telesách.

Pocit vlastnej tepelnej pohody v byte, je ale tiež možné ovplyvňovaním prietoku vykurovacej vody namontovaným radiátorovým termostatickým ventilom. Správnym používaním tohoto termostatického ventilu, je možno ušetriť energiu a udržiavať stálu teplotu v každej izbe Vášho bytu podľa individuálnych potrieb. Každý termostatický regulačný ventil pozostáva z telesa ventilu, hlavy termostatu, pamäťového krúžku a rukoväti nastavenia teploty, po obvode ktorej je stupnica.

Čo robiť ak pociťujete chlad v byte?

  1. Skontrolujte nastavenie termohlavíc na značku ktorá vyhovuje Vašej tepelnej pohode, ak tomu tak nie je upravte nastavenie rukoväťou!
  2. Niektorý radiátor je studený, zostávajúce hrejú, preto môže byť nastavená znížená hodnota izbovej teploty tohoto radiátora, čo spôsobilo že splnil svoju funkciu t.j. uzatvoril radiátor. Treba prestaviť rukoväť na “vyššiu” značku.
  3. Všetky radiátory sú studené, studené sú i stúpacie rozvody ústredného vykurovania. Ak takýto jav zaregistrovali i susedia oproti, chyba bude zrejme vo vykurovacom systéme Vášho domu. Je potrebné skontrolovať, či nie sú uzatvorené vstupné armatúry v strojovni suterénu domu. Ak ani po ich otvorení nedochádza k náprave, chyba bude zrejme v dodávke tepelnej energie. Závadu oznámte Vášmu správcovi – vlastníkovi domu!
  4. Prípadné podozrenie z poruchy alebo poškodenia resp. nesprávnej funkcie termostatického ventilu sa obráťte cestou svojho správcu na odborníkov!

Vykurovanie sa môže v čase od 22.00 hod. do 5.00 hodín nasledujúceho dňa obmedziť v závislosti od tepelnoizolačných vlastností objektu alebo po vzájomnej dohode priamého odberateľa a dodávateľov. Preto môžu byť radiátory v tomto čase napriek k ich plnému otvoreniu o niečo chladnejšie ako cez deň.

Ako sa má dodávať teplá úžitková voda (TÚV)?

Teplá úžitková voda sa má dodávať denne od 5.00 hodiny do 23.00 hodín, alebo aj v inom zmluvne dohodnutom čase. Jej teplota má byť na výtoku u konečného spotrebiteľa najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

P.č.

Druh vykurovaného priestoru

Výsledná teplota
(°C)

1.

Obytné budovy

 

 

a/ obývacie miestnosti, spálne, jedálne
b/ pracovne, detské izby
c/ kuchyne
d/ kúpeľne
e/ WC
f/ predsiene, chodby
g/ vykurované schodište

20
20
20
24
20
15
10

2.

Administratívne budovy

 

 

a/ kancelárie, čakárne, zasadačky
b/ vedľajšie miestnosti (WC, chodba)
c/ schodište

20
15
10

3.

Školské budovy

 

 

a/ učebne, …, jedálne
b/ telocvične
c/ sprchárne, šatne
d/ materské školy – učebne, herne, spálne
– šatne pre deti
– umyvárne pre deti
– izolačné miestnosti

20
15
24
22
20
24
22

4.

Nemocnica

 

 

a/ izby pre chorých, čakárne
b/ ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravovne, kúpeľne
c/ predsiene, chodby, schodište, WC
d/ služobne miestnosti
e/ sklady liekov
f/ sklady

22
24
20
20
15-12
15

5.

Obchodné domy

 

 

a/ predajné miestnosti všeobecne
b/ predaj trvanlivých potravín
c/ predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocie
d/ sklady všeobecne
e/ sklady potravín
f/ vykurované vedľajšie miestnosti
g/ vykurované schodištia
h/ kancelárske priestory

20
18
15
15
10-12
15
10
20