Projekty

PHARE projekt SABINOV

PHARE PROJEKT č. 11 “RESIDENT” bol zameraný na prípravu a implementáciu postupov znižovania spotreby energie uskutočnených v piatich partnerských mestách: SABINOV, Praha – Južné Mesto, Dublin, Belfast a Glasgow. Účasť zahraničných partnerov EÚ sa uskutočňovala cez program OUVERTURE. Podmienkou pre spracovanie návrhu znižovania spotreby energie bol podrobný energetický audit vybraných obytných budov. Tento bol zameraný na zistenie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, spotreby plynu a elektriny. Cieľom každého čiastkového projektu bolo nájsť potenciál možného zníženia spotreby energie o najmenej 30%.

Hlavné ciele Phare projektu SABINOV (č. 577 610/1101) boli:

  • zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií obytnej budovy a tým odstránenie tepelných mostov a zatekania,
  • v súčasnosti so zabudovaním meracej a regulačnej techniky dosiahnuť zníženie spotreby energie o 30%,
  • pôsobiť na energetické vedomie obyvateľstva,
  • stanoviť podiel jednotlivých druhov energií na celkovej energetickej náročnosti bytového domu,
  • uskutočniť výmenu poznatkov z realizácie demonštračného projektu a preukázania zlepšenia energetickej efektívnosti bytového domu.

Nositeľom Phare projektu bol Mestský úrad Sabinov. Riešenie projektu zabezpečoval VVÚPS-NOVA Bratislava v úzkej spolupráci so správcom bytového fondu mesta SABYT Sabinov. Zahraničným partnerom bol ALEMBIC RESEARCH Glasgow. Stavebné práce vykonal Stavbár Poprad.

Demonštračný projekt

Na realizáciu úprav navrhovaných s cieľom zníženia spotreby energie bol vybraný bytový dom Ružová 43,44, ktorý je postavený v stavebnej sústave BA NKS roku 1980. Objekt má dve sekcie (dva vchody) a pôvodne štyri nadzemné podlažia s dvoma bytmi na každom podlaží. Celkový počet bytov bol 16.
Obvodový plášť pôvodného riešenia je z vrstvených obvodových dielcov s tepelnoizolačnou vrstvou z penového polystyrénu hrúbky 80 mm s projektovanou hodnotou tepelného odporu R= 1,082 m2.K.W-1. Strecha je jednoplášťová odvetraná s projektovanou hodnotou R= 2,518 m2.K.W-1. Okná sú zdvojené s dvojnásobným zasklením. Výpočtovo stanovená hodnota spotreby energie pri uvažovaní skutočných tepelnotechnických vlastnostiach stavebných konštrukcií 200kWh/(m2.rok).
Skutočná tepelnotecnická kvalita stavebných konštrukcií nezodpovedala projektovaným parametrom. Na základe termografickej diagnostikácie , vykonanej TSÚS Pracoviskom Tatranská Štrba, boli zistené miesta tepelných mostov a tepelnoizolačnej nehomogenity. Strešným plášťom zatekalo. U okien bola zistená zvýšená infitrácia a zatekanie. Projekt riešil zateplenie obvodového plášťa kontaktým zatepľovacím systémom. Uplatnený bol systém GRANOLAN s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu hrúbky 60 mm s výslednou hodnotou k=0,377 W.m-2.K-1. Plochá strecha bola nahradená nadstavbou s výstavbou štyroch nových bytov. Strešné vrstvy pôvodnej konštrukcie boli odstránené. Nová strešná konštrukcia bola navrhnutá s rešpektovaním požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií nových budov. Šikmá strecha so sklonom 35o je navrhnutá s hodnotou k=0,211 W.m-2.K-1. Pôvodné okná a balkónové dvere boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a hodnotou súčiniteľa prechodu tepla k=2,35 W.m-2.K-1 . V nadstavbe boli použité plastové strešné okná ROTO, ktoré boli skombinované s vertikálnou otvorovou výplňovou konštrukciou. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla strešných okien je 1,8 W.m-2.K-1. Celý dom bol vybavený termostatickými ventilami a meraním spotreby tepla na vstupoch. Architektonickým riešením sa mal bytový dom prispôsobiť podmienkam blízkosti historického námestia mesta.

Energetické vedomie obyvateľov

S obyvateľmi zatepľovaného, ale aj referenčného bytového domu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí, počas ktorých boli oboznámení s postupom prác a súvisiacou efektívnosťou v oblasti znižovania spotreby energie. Oboznámení boli s využívaním termostatických ventilov, ale aj správnym vetraním bytov. Pre užívateľov bytov bola vydaná brožúrka „ Spotreba – potreba ? “ podrobnejšie informujúca o možnostiach znižovania spotreby energie v domácnostiach.

Spotreba energie

Pre hodnotenie spotreby energie na vykurovanie sa denne uskutočňoval odpočet stavu spotreby z meračov na vstupoch v zateplenom a nezateplenom bytovom dome. Podrobné meranie sa uskutočnilo vo februári a marci 1997, kedy nebola dokončená nadstavba s novými bytmi. Vplyv zateplenia sa prejavil znížením spotreby energie stanovenej výpočtovo 17,6 %, v skutočnosti z mesiaca na mesiac 20,3 -28,2%, čo bolo ovplyvnené pracovnou činnosťou v nadstavbe. Je však možné konštatovať výrazné zvýšenie vnútornej teploty vzduchu v miestnostiach bytov zatepleného domu, zatiaľ čo v nazateplenom dome teplota vzduch za rovnakých podmienok dodávky tepla dosahuje hodnôt pod 20 oC.
Efektívnosť komplexne vykonaných stavebných úprav je možné hodnotiť začínajúc vykurovacou sezónou 1997/98. Na základe merania spotreby energie na vstupoch teplonosného média a vyhodnotenia z mesiaca na mesiac je preukázaná efektívnosť vykonaných úprav za mesiace november až december 1997 v rozsahu 34,9 až 37,3 %. Po uskutočnení stavebných úprav poklesla skutočná spotreba energie na vykurovanie v roku 1997 ( vplyv ešte prebiehajúcich prác v prvom polroku ) na 133,6 kWh/(m2.rok ) a výrazne sa zlepšili podmienky tepelnej pohody v užívanom priestore bytov.
Znižovaním spotreby tepelnej energie na vykurovanie sa znižuje jej podiel na celkovej spotrebe energií v domácnosti. Vykonané bolo hodnotenie spotreby energie na prípravu teplej úžitkovej vody, spotreby plynu a elektriny. Aj napriek ešte nie konečnému vplyvu zateplenia a nadstavby v roku 1997 na zníženie spotreby energie došlo, k poklesu podielu spotrebovanej energie na vykurovanie zo 67 % na 64 % a k zvýšeniu ostatných druhov spotrieb o 1 %. Podiel spotreby energie na prípravu teplej úžitkovej vody je 23 %, plynu 6 % a elektriny 7 %.