Správa bytov

V dôsledku privatizácie mestského bytového fondu si väčšina nájomníkov týchto bytov postupne kupuje byty do svojho vlastníctva. Skorší nájomníci sa takto stávajú majiteľmi nehnuteľností – svojich bytov a im zodpovedajúcemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu. V dôsledku tejto skutočnosti sa výrazne mení skladba užívateľov bytov a to v prospech vlastníkov, ktorí si kúpili byt, pričom druhú skupinu predstavujú užívatelia bytov, ktorí si ešte byty neodkúpili, resp. nemajú záujem o ich kúpu.

Tieto skutočnosti výrazne ovplyvnili vzťahy v domoch ako celku. Prevodom vlastníctva bytov, noví vlastníci na zabezpečenie správy domu pristúpili k uzatvoreniu zmlúv o výkone správy so správcom. V súčasnosti Sabyt s.r.o. vykonáva správu domového a bytového fondu už na zmluvnom základe. Správa domu v podmienkach podniku predstavuje zmluvné zabezpečenie, kontrolovanie a následné rozúčtovanie služieb poskytovaných buď priamo, alebo dodávateľským spôsobom. Jedná sa najmä o dodávky služieb pre celé domy, byty a nebytové priestory:

– dodávka tepla na vykurovanie
– dodávka teplej úžitkovej vody
– dodávka studenej vody
– odvedenie vody z domácností (stočné)
– odvedenie povrchovej vody (zrážková)
– osvetlenie spoločných priestorov domu
– prevádzka výťahu
– kontrola, oprava a údržba spoločných častí a zariadení domu
– poistenie domu
– havarijná služba
– požiarna ochrana domu.

Sabyt s.r.o. v rámci spravovaných objektov je výlučným dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Súčasťou správy domov je vedenie príslušnej technickej, ekonomickej a finančnej dokumentácie a príslušná administratíva s ňou spojená.