Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní v systéme CZT v Sabinove

Hlavným cieľom prepojenia kotolní Centrum I a Centrum II je zvýšiť podiel výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, znížiť prevádzkové náklady, diverzifikovať palivovú základňu(zemný plyn a biomasa) a znížiť podiel emisií CO2. Vplyvom postupných zmien klimatických podmienok v predchádzajúcich rokoch (zvyšovanie priemernej vonkajšej teploty vzduchu), racionalizačných opatrení za účelom zníženia spotreby jednotlivých energií (zemného plynu, el. energie) na strane dodávateľa tepla a zníženia spotreby tepla pre ÚK a TV na strane odberateľov (zatepľovanie objektov, výmena okenných konštrukcií, znižovanie spotreby TV) sú existujúce centrálne zdroje tepla (CZT) Centrum I a Centrum II svojim tepelným výkonom predimenzované. Zároveň je v kotolni Centrum I inštalovaný kotol na biomasu, ktorýv súčasnosti počas prevádzky mimo vykurovacieho obdobia nie je možné vôbec prevádzkovať z dôvodu poklesu požadovaného tepelného výkonu na prípravu TV pod 30 % menovitého tepelného výkonu kotla. Prepojením kotolní C1 a C2 sa dosiahne prevádzka štiepkového kotla nad 30%, čo nám umožní dodávať teplo z biomasového kotla počas celého roka. Nakoľko na financovanie celého projektu spoločnosť SABYT, s.r.o. nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov, chce požiadať o spolufinancovanie prostredníctvom NFP a zvyšnú časť dofinancovať vlastnými prostriedkami. Špecifické ciele:

• Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní

Východiskový stav:

Spoločnosť SABYT, s. r. o. vznikla v roku 1996. Jedným z podnikateľských zámerov spoločnosti je prevádzka tepelných zariadení – výroba a dodávka tepla a teplej vody. Sídlom spoločnosti je mesto Sabinov.

Projektovým zámerom je vybudovanie nového rozvodu tepla, ktorým dôjde k prepojeniu dvoch samostatných tepelných okruhov Centrum I. a Centrum II. v rámci systému primárneho okruhu systému centralizovaného zásobovania teplom.

Stav po realizácii projektu:

Výsledkom projektu je zvýšenie účinnosti rozvodov tepla, očakávané zníženie mernej spotreby tepla na ohrev TÚV a mernej spotreby elektriny na jednotku dodávky tepla.

Projekt rieši obnovu existujúcich tepelných rozvodov na vymedzenom území v zmysle §2 písm. q) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Rekonštrukcia rozvodov nebude mať žiadne dôsledky na existujúcu infraštruktúru v danej lokalite, nakoľko sa jedná v prevažnej miere o rekonštrukciu existujúcej technológie v pôvodných trasách.

Realizáciou projektu sa dosiahne:

  • Zníženie tepelných strát a zvýšenie účinnosti distribúcie tepla;
  • Úspora primárnych energetických zdrojov 126,510MWh/rok;
  • Účinnejšie využitie zdroja tepla na biomasu,
  • Zníženie spaľovania fosílnych palív (zemného plynu)
  • Zníženie emisií CO2 o 34,01%- Zníženie produkcie SO2 o 34,01%
  • Zvýšenie výroby tepla z o, bnoviteľných zdrojov energie (biomasa).

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená:

  • dlhodobými zmluvami s odberateľmi vyrobeného tepla a TÚV,
  • dobrou personálnou politikou a preškoľovaním zamestnancov,
  • pravidelným prieskumom trhu,
  • starostlivosťou o životné prostredie v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Zmluva

Fotodokumentácia