Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I., Sabinov


„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 
Miesto realizácie projektu:Sabinov
Názov projektu:Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I., Sabinov
Stručný opis projektu:Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV, ktorý bude vedený bezkanálovým podzemným vedením z predizolovaných potrubí v trase existujúceho rozvodu. Pôvodné krycie betónové dosky sa zdemontujú a nebudú naspäť použité. Potrubie bude zasypané iba pieskom a zhutneným zásypom (výkopovou zeminou) s následnou úpravou terénu. Rozvod začína v kotolni Centrum I. a končí vstupom do jednotlivých objektov v mieste strojovne ÚK a TÚV. Potrubie bude vstupovať do objektov priamo cez stenu. V strojovniach sa vyhotoví nová ekvitermická regulácia a prepojí sa na nové potrubie aj na existujúce potrubie, ktoré ďalej pokračuje v objekte. Navrhované potrubia vykurovacieho rozvodu sú v zemnom vyhotovení vedené vedľa seba tak, aby bol súbeh a križovanie s podzemným vedením inžinierskych sietí dodržaný s minimálnou vzdialenosťou v zmysle STN. Stavba sa bude realizovať v súlade so zákonom o energetike 656/2004 Z.z. a so zákonom o tepelnej energetike 657/2004. Po rekonštrukcii sa zvýši úroveň podielu energie z obnoviteľných zdrojov oproti súčasnému stavu na úroveň 61,8%. Zámerom predkladaného projektu je: – zvýšenie podielu výroby tepla z biomasy, – zníženie prevádzkových nákladov, – diverzifikácia palivovej základne, – zníženie podielu produkcie emisií CO2.  
Názov a sídlo prijímateľa:SABYT, s.r.o., ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
Dátum začatia realizácie projektu:07/2020
Dátum skončenie realizácie projektu:12/2021
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu/sprostredkovateľský orgán:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:  www.op-kzp.sk
Výška poskytnutého príspevku:1 503 709,92 €